ĐẬU COVE CAO SẢN VINO 126

- Cây sinh trưởng, phát triển mạnh, kháng bệnh tốt

- Năng suất cao. Trái màu xanh, không nổi hạt

- Trồng được quanh năm

- Mật độ gieo trồng: 0,2 - 0, 3 m x 1,2 m (2 , 3 hạt/hốc)
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý