Bí Đao - VINO 109

- Cây sinh trưởng phát triển mạnh, kháng bệnh tốt. năng suất

   cao

- Trái màu xanh đậm, có bông, độ đồng đều cao.

- Trái dài 35-40 cm.

- Ruột trái xanh, nhỏ, có thể thu già hoặc thu non, thu hoạch rất bền,

- Năng suất:      7-10 kg/gốc.

- Thu hoach:     48-50  NSG.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.8  x  0.6  m

                         Mùa nắng 1.8  x  0.5  m
Bí Đao - VINO 2X33

- Cây sinh trưởng phát triển khỏe, kháng bệnh tốt,

  năng suất cao

- Trái màu xanh, có bông, độ đồng đều cao, trái dài

   22-24 cm, thu hoạch rất bền

- Thu hoach:      45-50 NSG.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.8  x  0.6  m

                            Mùa nắng 1.8  x  0.5  m
Bí Đao - VINO X33

- Giống thu hoạch sớm. năng suất cao

- Trái màu xanh, có bông, độ đồng đều cao, trái dài 22-24 cm,

   thu hoạch rất bền,

- Thu hoach:     45-50  NSG.

- Mật độ trồng:  Mùa mưa  1.8  x  0.6  m

                         Mùa nắng 1.8  x  0.5  m
BÍ ĐAO - VINO KALIA

- Cây sinh trưởng khỏe, kháng tốt bệnh virus

- Trái màu xanh có bông sao. Thịt trái màu xanh rất đẹp, ruột nhỏ

- Năng suất cao.

- Mật độ gieo trồng: 0,6 - 0,8 m x 1,6 - 1,8 m
Liên hệ Download Sitemap Webmail Đại lý