• Màu trái
  • Kích thước
  • Thời gian sinh trưởng 30-35 ngày
  • Năng suất
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây mạnh
  • Mùa vụ quanh năm