• Màu trái xanh bóng
  • Kích thước dài 26-28 cm
  • Thời gian sinh trưởng 46-48 ngày
  • Năng suất 50-70 tấn/ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây sinh trưởng và phát triển khỏe, chống chịu  virus tốt
  • Mùa vụ quanh năm