• Màu trái xanh mỡ
  • Kích thước 20- 25 cm
  • Thời gian sinh trưởng 25-30 ngày
  • Năng suất 25-30 tấn/ha
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây sinh trưởng khỏe.
  • Mùa vụ quanh năm