• Màu trái
  • Kích thước
  • Thời gian sinh trưởng
  • Năng suất
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây
  • Mùa vụ