• Màu trái
  • Kích thước 0,8-1,2kg
  • Thời gian sinh trưởng 65-70 ngày
  • Năng suất
  • Khả năng kháng bệnh,sức sống cây cực khỏe, mãnh liệt
  • Mùa vụ quanh năm